Members of the Committee

  1. Bhabagrahi Panda
  2. Md Pratima Sinha
  3. Manoranjan Mohanty
  4. Antaryami Samal
  5. G.Bhaskar Rao
Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
Sri Sri Vihar, NH -55, Badasathiabatia
Dhenkanal-759001, Odisha, India
dhenkanal@ssrvm.org
7978254202, 9438328139, 6371751055, 7978394375