Members of the Committee

  1. Bhabagrahi Panda
  2. Md Pratima Sinha
  3. Manoranjan Mohanty
  4. Antaryami Samal
  5. G.Bhaskar Rao

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
Sri Sri Vihar, NH -55, Badasathiabatia
Dhenkanal-759001, Odisha, India

Email:dhenkanal@ssrvm.org

Board Line:06762-2211160, 9438328139

Web: dhenkanal.ssrvm.org